Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia

Starosta Rybnicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 38 w związku z art. 4 pkt 9 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) informuje, że od dnia 1 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku dostępne jest ogłoszenie dotyczące nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Lyski, obręb Raszczyce, karta mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 893/261 o pow. 62 m2 oraz 1368/261 o pow. 2103 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00003966/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 87 464,00 zł ( słownie : osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, w pokoju 102.

Wysokość wadium wynosi : 4 374,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, pok. 102 i 103 lub pod nr tel. (32) 4161317 lub (32) 4161332.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach