Sekretarz

Katarzyna Wawoczny - Sekretarz

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy:

1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji w Starostwie,

2) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,

3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów określających strukturę, funkcjonowanie i zasady działania Starostwa,

4) koordynowanie działań wymagających współdziałania prac pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa,

5) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw,

6) organizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,

7) zapewnienie warunków materiałowo-technicznych dla działalności Starostwa,

8) nadzorowanie zakupów środków trwałych oraz koordynowanie gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,

9) przygotowywanie zarządzeń Starosty w zakresie komórek organizacyjnych objętych kierownictwem i nadzorowanie przygotowania zarządzeń Starosty w pozostałym zakresie,

10) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie działań wymaganych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. zapewnienie sprawnego działania organów Powiatu, w szczególności:

1) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd lub inne uprawnione podmioty,

2) nadzorowanie prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

3) przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie komórek organizacyjnych objętych kierownictwem i nadzorowanie przygotowania projektów uchwał zarządu w pozostałym zakresie,

4) nadzór nad realizacją wniosków komisji Rady, uchwał Zarządu i Rady,

5) kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa materiałów na sesję Rady, posiedzenia Komisji i Zarządu,

6) kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,

7) kierowanie obiegiem dokumentów,

3. kierowanie lub sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach