Zarząd Powiatu w Rybniku

 1. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.
 2. W skład zarządu wchodzą: starosta, wicestarosta i jeden członek zarządu.
 3. Rada wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 4. Rada wybiera pozostałych członków Zarządu (w tym wicestarostę) na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 5. Członkowie Zarządu mogą być wybrani również spoza składu Rady.
 6. Etatowymi członkami zarządu są starosta i wicestarosta oraz wybrani spoza składu rady pozostali członkowie zarządu.
 7. Z etatowymi członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
 8. Pozaetatowym członkom zarządu z racji wykonywanej funkcji przysługuje dieta w wysokości określonej przez radę powiatu.
 9. Zarząd wybierany jest na okres kadencji rady i działa po upływie jej kadencji do dnia wyboru nowego zarządu z zastrzeżeniem odmiennych regulacji ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 2. wykonywanie uchwał Rady,
 3. gospodarowanie mieniem powiatu,
 4. wykonywanie budżetu powiatu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach